ข่าว : รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยประกันสังคม ใน รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

19 กรกฏาคม 2565

รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยประกันสังคม

ใน รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมมีความตั้งใจที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงานให้เข้าถึงสิทธิตามมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ โดยสถานพยาบาลมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยไม่ถูกทวงถามสิทธิก่อนรักษา ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ถูกบ่ายเบี่ยงการรักษา และได้รับการดูแลจนสิ้นสุดการรักษา ในวันนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่มอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รวม 36 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกันตน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ประกันตนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดูแลอำนวยความสะดวกในด้านการจัดบริการทางการแพทย์ รวมทั้งการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนดุจคนในครอบครัว และนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

-------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน